Anasayfa » Hizmetler » Yabancı Personel Çalışma İzni
Yabancı Personel Çalışma İzni

ICC Çözüm Grup Danışmanlık olarak çalışma izni alabilmeniz için gerekli tüm işlemler uzman personellerimiz tarafından gerçekleşmektedir.

Çalışma izni almak isteyen tüzel ve gerçek kişilerin çalışma izni alabilmeleri için gerekli olan koşul ve şartlara uygun olup olmadıkları uzman personellerimiz tarafından incelenmektedir.

Aynı personel için tek bir başvuru yapılma hakkı vardır bu sebeple başvuru dosyanızın uzmanlar desteği ile hazırlanması sizi zaman ve maddi kayıptan kurtaracaktır.

Eğer personel ve firma çalışma izni almaya uygun ise ICC Çözüm Gruo Danışmanlık sizin için;

Başvuru için gerekli belgeleri tarafınıza bildirir ve belgelerin Çalışma Bakanlığının istediği şekilde eksiksiz hazırlanmasını sağlar.
Çalışma Bakanlığına online başvurunuzu yapar.
Dosyanızı Çalışma Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığına Teslim Eder.
Çalışma izniniz çıkana kadar Bakanlıkta yaşanabilecek aksaklıkları önlemek adına dosya takibinizi yapar.
Çalışma izniniz çıktığında sizi bilgilendirir ve izninizin adresinize ulaşmasını sağlar.


Yabancılara kaç türlü çalışma izni düzenlenmektedir?

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, Yabancılara 3 farklı türde çalışma izni düzenlenebilmektedir.

1-Süreli çalışma izni

2-Süresiz çalışma izni

3-Bağımsız çalışma izni

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

*Çalışma izin başvuruları yabancı şahısları çalıştırmak isteyen işveren, kişi veya kuruluşlarca yapılmaktadır.

1-Yurtdışından: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar.

Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler. Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından yabancı şahsa bir referans numarası verilir.

Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili PTT’den e-devlet şifresi alarak, söz konusu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunur. Dış temsilcilikler kanalıyla yapılan başvurularda, temsilciliğe yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri Bakanlığa ulaştırması zorunludur. Yabancının Türkiye’de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

2-Yurtiçinden: Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan yabancılar için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde Bakanlığa teslimi zorunludur.

Çalışma izinleri nasıl uzatılır?

Bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden itibaren en geç onbeş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da değerlendirmeye alınmaktadır.

Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.

 Çalışma izinleri için ödenecek ücretler var mıdır?

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde verilecek izin süresine göre çalışma izni ve ikamet izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden değerleme oranı temel alınarak belirlenmekte ve Resmi Gazetede yayımlanmaktadır.

İzinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır?

Çalışma izni olmaksızın çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında idari para cezası uygulanmaktadır. Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekili yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

İzinsiz çalışmanın tekrarı hâlinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır. Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya idarî para cezası verilir ve varsa işyeri veya işyerlerinin kapatılır.

İzinsiz çalıştığı belirlenen yabancıların Türkiye’ye girişi, pasaport, vize ve ikamet izni konuları tetkik edilerek, durumları yasal olmayanların sınırdışı işlemleri Emniyet makamlarınca yürütülmektedir.

Başka bir işyerinde çalışma izni bulunan bir yabancıyı kendi şirketimizde çalıştırabilir miyiz?

Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya konutta çalışmak üzere verilmekte olup, yabancının bu işyerinden ayrılması halinde izin geçerliliğini yitirmektedir. Bir işverenin yanında çalışma izni bulunan bir yabancının aynı izinle başka bir işyerinde çalışabilmesi mümkün bulunmadığından, yeni işvereninin Bakanlığımıza çalışma izin başvurusunda bulunarak kendi işyerinde çalıştırmak üzere yeni bir çalışma izni alması gerekmektedir. Yeni işverenin bu yabancıya ilişkin çalışma izin talebinin Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmesi halinde önceki çalışma izni iptal edilir.

Yabancı Personel Çalışma İzni İçin Başvuru Evrakları Nelerdir?

İşverenden İstenen Belgeler

1- Başvuru dilekçesi

İşveren tarafından ıslak kaşeli ve imzalı olmalıdır. Online başvuruda ve Bakanlığa dosya

tesliminde kullanılacaktır.

2- Başvuru Formu:

İşveren ve yabancının bilgilerini kapsayan başvuru formu işveren ve yabancı personel tarafından eksiksiz ve doğru doldurularak imzalanmış olmalıdır.

3- Ticaret Sicil Gazetesi:

Şirketin kuruluşu, adres, unvan, imza yetkisi değişiklikleri kapsayan Ticaret sicil gazeteleri gereklidir. Şirket yabancı sermayeli ise en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicil tarafından onaylı asıl sureti olmalıdır.

4- Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.

5- Vekaletname

Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi gereklidir. İşverene ait e-devlet şifresi ile başvuru yapılması halinde vekâletname gerekmemektedir.

Önceden alınmış ve süresi geçerli vekaletname varsa kullanılabilir.

6-SGK Pirim Bordrosu:

Her bir yabancı personel için 5 Türk personel çalışıyor olması yasal zorunluluktur.

Bu sebeple kurum veya kuruluşta çalışan TC ve yabancı uyruklu personellerin sayısını tespit için son ay SGK prim bordrosu istenmektedir.

7.SGK kayıt Kontrolü:

Bakanlık başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigorta sicil numarasını kullanarak Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girmekte, yabancıya ait sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği kontrol ederek işlemleri yürütmektedir.

Yabancıdan İstenen Belgeler:

1. Çalışma Vizesi referans numarası:

Yabancılar uyruğundan bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Konsolosluğu veya Temsilciliğine çalışma vizesi başvurusu yaparak, başvuru referans numarası alırlar. Bu referans numarası ile çalışma izni başvurusu yapılır.

2. Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet Fotoğraf

3. Pasaport sureti:

4. Bonservis, sertifika:

Pasaportun işlenmiş tüm sayfaları ve geçerlilik süresine ait sayfalarının Türkçe tercümeli, noter onaylı sureti gereklidir.

Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumda, yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi başvuruya eklenir. Yurtdışından gönderilmesi halinde konsolosluk tasdikli olmalıdır.

Yabancının daha önce çalıştığı yerlerden alacağı referans mektubu başvurunun onaylanma şansını artırır.

Yeminli Türkçe tercümesi noter onaylı olmalıdır

Yurtdışından gönderilmesi halinde konsolosluk onaylı olması zorunludur

5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti:

Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış noter onaylı sureti, Yurtdışından gönderilmesi halinde konsolosluk tasdiki olması zorunludur.

6. Atama Yazısı:

Yabancı Türkiye’ye yurtdışındaki bir kuruluş tarafından gönderiliyorsa yurt dışındaki kuruluş yabancının Türkiye’de çalışacağı kuruluşa atama yazı aslını göndermelidir.

7. YÖK Denklik Belgesi:

Mühendis olarak Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden  yabancının, yurtdışından aldığı Yüksek Öğretim Diplomasının Türkiye Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi”.

8. BAĞ-KUR kaydı:

Çalışacak yabancı şirket Ortağı ise BAĞ-KUR kaydı ve borcu olmadığına dair yazı alınmalıdır.

9. Yabancı Personel Bir Türk Vatandaşı İle Evli İse:

Evlilik cüzdanı Fotokopisi ve Yeni tarihli Vukuatlı Nüfus Örneği Aslı gereklidir.

NOT:Bakanlık, gerek görülmesi halinde yukarıda belirtilen tüm belgelerin yanı sıra ek belge  talebinde bulunabilir.

Çalışma izni alabilmek için gerekli kriterler nelerdir?

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır.

2. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,

d. Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, yukarıda sayılanlar dışındaki diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmayacaktır.

7. (Değişik: 20.4.2011/ÇGM-8108) Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde çalıştırılacak yabancılara ilişkin çalışma izin taleplerinindeğerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

10. (Ek madde: 20.4.2011/ÇGM-8108) Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

Başvurularında Kriter Uygulanmayacak Yabancılar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik hükümlerince çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi olmayan yabancılar aşağıda belirtilmiş olup, burada belirtilen yabancıların çalışabilmeleri için çalışma izni almaları zorunludur. Çalışma izin başvuruları çalışma izni değerlendirme kriterlerine tabi tutulmaksızın sonuçlandırılan söz konusu yabancıların bu kapsamda bulunduklarını T.C. resmi makamlarından alınmış belgelerle kanıtlamaları zorunludur.

• Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar, 

• En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar,

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı yabancılar,

• Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

• İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

• İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar,

• Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar