Anasayfa » Hizmetler » Patent Tescili
Patent Tescili

Patent nedir?
 

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, Türk Patent Enstitüsü tarafından patent verilerek korunur. Belge koruma süresi - yıllık ücretleri ödemek koşulu ile- 20 yıldır.
 
Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı vermektedir.
 
 Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur. Türkiye"de alınmış bir patent, sadece Türkiye içinde sahibine hak sağlamaktadır ve patentli ürünleri başkalarının Türkiye"ye ithal etmesi durumunda, hak sahibine ithali durdurma hakkı verir.
 
Bir buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken nitelikler
 
Yenilik: Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir. Tekniğin bilinen durumu; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur.
 
Tekniğin bilinen durumunun aşılması: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise, tekniğin bilinen durumunun aşıldığı kabul edilir.
 
Sanayiye Uygulanabilir Olma: Buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.
 
Patent değerlendirme aşamaları nelerdir?

 
Patenti için başvuruda bulunduğumuz buluş, Enstitü kayıtlarına girdiği ve sicile kaydedildiğini bildirmesini müteakiben şekli şartlara uygunluk açısından inceleme işlemlerine geçilir. İnceleme neticesinde eksiklik olmadığı anlaşılması veya söz konusu eksikliklerin giderilmesi halinde başvuru araştırmaya hazır hale gelir.
 
Tekniğin bilinen durumu ile ilgili Araştırma ;İsveç Patent Ofisi, Danimarka Patent Ofisi, Avrupa Patent Ofisi, Rusya Patent Ofisi, Türkiye Patent Ofisinde yapılmaktadır. İlgili patent ofisinde tamamlanan Araştırma Raporlarının burada Türk Patent Enstitüsü tarafından değerlendirilmesi yapılır.
 
Enstitü tarafından Araştırma Raporu değerlendirmesi yapılan başvurumuz için incelemeli veya incelemesiz patent verilmesi konusunda görüş alınır. İncelemeli veya incelemesiz patent seçimi yapılmasından sonra araştırma raporu 6 ay süre ile bültende yayımlanır. Yayım süresi bitiminde incelemeli patent tercih edilmiş ise inceleme talebinde bulunulur veya herhangi bir talepte bulunulmamış ise incelemesiz patent belgesi düzenlenir.
 
Patentten doğan hakkın kapsamı nelerdir?
 
Patent hakkı sahibi, buluşun yeni, teknoloji alanı ve ürünlerin ithal veya yerli üretim olup olmadığı konusunda herhangi bir ayırım yapmaksızın patent hakkından yararlanır. Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır:
 - Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması.
 - Patent konusu olan bir usulün kullanılması.
 
Patent Tescil Sonrası İşlemleri nelerdir?
 
Yıllık Patent Harcı Takibi
 
Devir
 
Lisans
 
Adres Değişikliği
 
Unvan Değişikliği
 
Şirket Birleştirilmesi
 
Veraset ve İntikal